Svet-Stranek.cz
Abranova - váš partner ve světě abraziv

Obchodní podmínky:Abranova - váš partner ve světě tryskacích materiálů a tryskání

Obchodní podmínkyOBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnost ABRANOVA s.r.o. se sídlem Rvenice 73, 440 01 Rvenice,identifikační číslo: 482 89 507 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ústí n. Labem, oddíl C, vložka 4894

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetovéadrese www.abranova-eshop.cz


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ


1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnostiABRANOVA s.r.o.., se sídlem Rvenice 73, 440 01 Rvenice, identifikační číslo:482 89 507, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ústí n. Labem, oddíl C, vložka 4894 (dále jen „prodávající“)upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná právaa povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základěkupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícíma kupujícím (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchoduprodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránceumístněné na internetové adrese www.abranova-eshop.cz (dále jen „webovástránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webovérozhraní obchodu“).


1.2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupnísmlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanovenímiobchodních podmínek.


1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupnísmlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupnísmlouvu lze uzavřít v českém jazyce.


1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímtoustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnostipředchozího znění obchodních podmínek.
2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu jeinformativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvuohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku senepoužije.


2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetněuvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daněz přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zbožízůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraníobchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupnísmlouvu za individuálně sjednaných podmínek.


2.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojenýchs balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojenýchs balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platípouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území Českérepubliky.


2.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovémrozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:


2.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronickéhonákupního košíku webového rozhraní obchodu),
2.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručeníobjednávaného zboží a
2.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společnějen jako „objednávka“).


2.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovata měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a toi s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklépři zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímukliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávcejsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdrženíobjednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to naadresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní čiv objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).


2.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky(množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádatkupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně čitelefonicky).


2.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetíobjednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickoupoštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.


2.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku přiuzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačníchprostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (nákladyna internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám,přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.


3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupnísmlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

v hotovosti v provozovněprodávajícího na adrese Rvenice 73, 440 01 Rvenice

v hotovosti na dobírku v místěurčeném kupujícím v objednávce;

bezhotovostně předem převodem na účetprodávajícího č. 196443048/0600, vedený u společnosti ABRANOVA s.r.o.(dále jen „účet prodávajícího“);

výjimečně bezhotovostně na fakturu – pouzeu stálých ověřených zákazníků.

3.2. Společně s kupní cenou je kupujícípovinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s baleníma dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumíse dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.


3.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímtonení dotčeno ustanovení čl. 3.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhraditkupní cenu zboží předem.


3.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírkuje kupní cena splatná při převzetí zboží.


3.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupnícenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případěbezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikempřipsání příslušné částky na účet prodávajícího.


3.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícíhonedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 2.6), požadovat uhrazenícelé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst.1 občanského zákoníku se nepoužije.


3.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelzevzájemně kombinovat.


3.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecnězávaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných nazákladě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající jeplátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystavíprodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jejv elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 


4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

4.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku,nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které byloupraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, kterépodléhá opotřebení nebo zastarání.


4.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 4.1 či o jiný případ,kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladus ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupnísmlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemžv případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodáníněkolika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedenév předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimojiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické poštyprodávajícího info@abranova.cz.


4.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínekse kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno dočtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupujícíod kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zbožíprodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže býtvráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.


4.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek vrátíprodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů ododstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým jeprodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plněníposkytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokuds tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu dalšínáklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátitpřijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.


4.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněnjednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.


4.6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupnísmlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupnícenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.


4.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouvamezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, žedojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouvaohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožímprodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 


5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštníhopožadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné nákladyspojené s tímto způsobem dopravy.


5.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určenékupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.


5.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zbožídoručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, jekupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží,resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.


5.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovatneporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad totoneprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícíhoo neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravcepřevzít.


5.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravitzvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.


6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plněníse řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).


6.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejménaprodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
6.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání,má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupujícíočekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimiprováděné,
6.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádínebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
6.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze,byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
6.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
6.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.


6.3. Ustanovení uvedená v čl. 6.2 obchodních podmínek se nepoužijíu zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cenaujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení,kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahyzboží.


6.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to,že zboží bylo vadné již při převzetí.


6.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího naadrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem nasortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel odkupujícího reklamované zboží.


6.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědnostíprodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.


7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.


7.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování vesmyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.


7.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávajícíprostřednictvím elektronické adresy info@abranova.cz. Informaci o vyřízenístížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.


7.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenskéhooprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušnýživnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad proochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahumimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraněspotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.


8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, jeposkytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve zněnípozdějších předpisů.


8.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jménoa příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikačníčíslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako„osobní údaje“).


8.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a topro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a proúčely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí sezpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informacía obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajův celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by samao sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.


8.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci,ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraníobchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečnéhoodkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.


8.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetíosobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobníúdaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.


8.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budouzpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebov tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.


8.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že bylpoučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.


8.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebozpracovatel (čl. 8.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které jev rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícíhonebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesnés ohledem na účel jejich zpracování, může:
8.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
8.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklýstav.


8.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobníchúdajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo zaposkytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradunepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.


9. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

9.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službaminebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dálesouhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.


9.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač.V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazkyprodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládánítzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí větykdykoliv odvolat.


10. DORUČOVÁNÍ

10.1. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenouv jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.


11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční)prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsoudotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právníchpředpisů.


11.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebose takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehožsmysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností neboneúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnouformu.


11.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivovánaprodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.


11.4. Kontaktní údaje prodávajícího:


adresa pro doručování ABRANOVA s.r.o.,Rvenice 73, 440 01 Rvenice


adresa elektronické pošty info@abranova.cz


telefon 415 783 885


Ve Rvenicích dne 6. 5. 2014.

návštěvníků stránky
celkem142 433
tento týden66
dnes66
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s používáním souborů cookie. OK